Nghĩ điều tốt làm điều hay

Lão Tử: Người như thế nào là bậc cao minh?

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh”, ý tứ chính là người có thể hiểu biết người khác là...

Đời người chỉ có ba ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Nhân tâm và ôn dịch, truyền thuyết về Ôn Thần và Dịch Quỷ