Nghĩ điều tốt làm điều hay

Danh sư xuất cao đồ – Thầy giỏi ắt có trò hay

Người ta nói “danh sư xuất cao đồ” (thầy giỏi thì có trò hay). Thế nào là danh sư, thế nào là cao đồ? Câu...

Danh sư xuất cao đồ – Thầy giỏi ắt có trò hay

Tư tưởng của Khổng Tử đã bị hậu thế hiểu sai như thế nào?